Clear Moon BV – Algemene Voorwaarden


Hieronder vindt u de algemene dienstverleningsvoorwaarden van CLEAR MOON BV. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten door CLEAR MOON BV, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze dienstverleningsvoorwaarden, waarvan zij/hij ook verklaart op voorhand kennis te hebben genomen.

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. 

2. De uitvoering van diensten gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak

1 DEFINITIES

1.1 Omschrijving van de diensten, geleverd door CLEAR MOON BV:

1.1.1 Consultancy: alle diensten geleverd binnen het afgesproken project waarvoor CLEAR MOON BV door de opdrachtgever wordt aangesteld. Deze houden, niet exhaustief, in: advise, coach, improve, fund, invest. Dit zijn de diensten, geleverd door CLEAR MOON BV, zoals beschreven op www.clearmoon.be.

1.1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CLEAR MOON BV een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met CLEAR MOON BV verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene dienstverleningsvoorwaarden van CLEAR MOON BV en dat hij met deze dienstverleningsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2 Afwijken van de algemene dienstverleningsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en CLEAR MOON BV opgenomen wordt.

3 AANBIEDING EN ACCEPTATIE

3.1 De offertes van CLEAR MOON BV zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3.2 Offertes en prijsopgave door CLEAR MOON BV blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CLEAR MOON BV. Acceptatie geschiedt op basis van de ondertekening van deze offerte of goedkeuring van de offerte per e-mail of faxverkeer en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CLEAR MOON BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht CLEAR MOON BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

3.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

4  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 CLEAR MOON BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CLEAR MOON BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CLEAR MOON BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan CLEAR MOON BV. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan CLEAR MOON BV zijn verstrekt, heeft CLEAR MOON BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 CLEAR MOON BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CLEAR MOON BV kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CLEAR MOON BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door CLEAR MOON BV of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5  DUUR EN BEEINDIGING

5.1 Het leveren van consultancy is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie volgens de in de overeenkomst geldende tarieven.

5.2 De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering.

5.3 CLEAR MOON BV kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CLEAR MOON BV gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende dienstverleningsvoorwaarden.

5.4 CLEAR MOON BV heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3,6.2 , 7 en 9.

6 MODALITEITEN VAN UITVOERING

6.1 CLEAR MOON BV gaat na ontvangst van de benodigde gegevens zo spoedig mogelijk van start met het uitvoeren van de overeengekomen diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

6.2 Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het handtekenen van de bestelbon, offerte of goedkeuring per e-mail ertoe gehouden het voorschot te betalen. CLEAR MOON BV behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.

7  OVERMACHT

7.1 CLEAR MOON BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CLEAR MOON BV als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CLEAR MOON BV alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en CLEAR MOON BV geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde diensten door CLEAR MOON BV tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8  PRIJZEN

8.1 Prijzen aan BTW-plichtigen worden steeds exclusief BTW opgegeven.

8.2 De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

8.3 Andere tariefwijzigingen worden door CLEAR MOON BV minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

9  BETALING

9.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het leveren van consultancydiensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en CLEAR MOON BV is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door CLEAR MOON BV het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan CLEAR MOON BV over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.

9.3 Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van CLEAR MOON BV.

9.4 In dergelijke gevallen behoudt CLEAR MOON BV zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.5 Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door CLEAR MOON BV van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

9.6 Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen en uitsluitend schriftelijk (per fax, e-mail of aangetekende brief) worden toegezonden aan CLEAR MOON BV.

9.7 Elke dienstverlening wordt aangegaan als middelenverbintenis, nooit als resultaatsverbintenis. Indien CLEAR MOON BV haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet zou naleven, heeft de opdrachtgever ook het recht om een schadevergoeding te eisen, die echter niet hoger kan zijn dan de vergoedingen die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn conform artikel 9.3 en 9.4, doch en ook voor zover de fout en de geleden schade door de opdrachtgever wordt bewezen, en dit met een absoluut plafond van 5.000€. CLEAR MOON BV kan slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte schade, zoals de gederfde winst van de klant of enige betwisting uitgaande van een derde.

10  COPYRIGHT

10.1 De eigendom van door CLEAR MOON BV verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij CLEAR MOON BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CLEAR MOON BV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CLEAR MOON BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2 CLEAR MOON BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11  AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Voor zover CLEAR MOON BV bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop CLEAR MOON BV weinig of geen invloed kan uitoefenen kan CLEAR MOON BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CLEAR MOON BV of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CLEAR MOON BV.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CLEAR MOON BV slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding conform artikel 9.7. Iedere aansprakelijkheid van CLEAR MOON BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. CLEAR MOON BV wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan CLEAR MOON BV aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

11.4 De opdrachtgever zal CLEAR MOON BV vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

12 COORDINATEN

12.1 De opdrachtgever dient CLEAR MOON BV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

12.2 Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, e-mailadressen, domeinnamen, enz...

12.3 Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door CLEAR MOON BV geleden schade.

13 OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

13.1 CLEAR MOON BV noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14  DIVERSE BEPALINGEN

14.1 CLEAR MOON BV zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CLEAR MOON BV.

14.2 De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in de database van CLEAR MOON BV, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

14.3 De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit de database van CLEAR MOON BV.

14.4 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. CLEAR MOON BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.5 CLEAR MOON BV is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

14.6 De klant verbindt er zich toe geen enkele rechtstreekse (bv. werknemer) of onrechtstreekse (bv. zelfstandig medewerker of onderaannemer) medewerker van CLEAR MOON BV af te werven, zij het op rechtstreekse (bv. via een werknemersstatuut) of onrechtstreekse (bv. via een overeenkomst met de persoon of gerelateerde vennootschap) wijze. In geval de klant deze verbintenis schendt, verbindt de klant er zich toe CLEAR MOON BV een vergoeding te betalen bestaande uit enerzijds een forfaitair bedrag van 30.000€ en anderzijds een bedrag dekkende alle schade toegebracht aan CLEAR MOON BV door deze schending (bv. opleidingskosten, gederfde winst voor een periode van 2 jaar, kosten nieuwe selectie) welke op minimaal 10.000 € provisioneel begroot wordt.

15 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CLEAR MOON BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

15.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.3 Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Turnhout aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

15.4 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

15.5 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Laatste gepubliceerde versie van 6 mei 2021